قابل توجه انبوه سازان وپیمانکاران ثبت نام کننده درسامانه تولید کنندگان مسکن وساختمان

قابل توجه انبوه سازان وپیمانکاران ثبت نام کننده درسامانه تولید کنندگان مسکن وساختمان

با توجه به گزارشهای واصله ازسوی برخی از ثبت نام کنندگان درسامانه تولیدکنندگان مسکن وساختمان به آدرس www.maskan.ir ، www.Bananews.irمبنی بر دریافت وجه ازسوی برخی انجمن ها وسازمان های استانی جهت تایید اطلاعات ثبت نام کنندگان ، به اطلاع می رساند دریافت هرگونه وجه ، جهت تایید اطلاعات ثبت نام کنندگان درسامانه تولید کنندگان مسکن وساختمان ممنوع می باشد.

اشخاص حقیقی وحقوقی ثبت نام کننده دراین سامانه ، درصورت مشاهده تخلف ، می توانند مراتب را به شماره ۸۸۷۸۱۱۳۳ -۰۲۱ گزارش نمایند.

وزارت مسکن وشهرسازی

 

    نظرات