تعیین حدود اختیارات دفاتر مهندسی و شرکت های ناظران حقوقی درخصوص فرآیند اجرایی کسر ظرفیت

تعیین حدود اختیارات دفاتر مهندسی و شرکت های ناظران حقوقی درخصوص فرآیند اجرایی کسر ظرفیتبه گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، با استناد به مصوبه جلسه ۲۸ آبان ماه ۹۷ هیات مدیره، نمایندگانی مشترک از اداره کل راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی، تدوین شیوه نامه قانونی، جهت تعیین حدود اختیارات دفاتر مهندسی و شرکت های ناظران حقوقی را آغاز نمودند.بدین ترتیب، سازمان وظایف ذاتی خود را وفق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، راسا انجام خواهد داد و دفاتر و شرکت های یاد شده به عنوان کاربر در فرآیند اجرایی و نرم افزاری کسر ظرفیت و ثبت سهمیه مهندسین فعالیت خواهند نمود .

ضمناً در آینده نزدیک فراخوان از طریق انجمن شرکت های ناظران حقوقی و انجمن دفاتر مهندسی برای مورد فوق الذکر داده خواهد شد. قابل ذکر است؛ دفاتر مهندسی و شرکت های ناظران حقوقی بصورت رندومی انتخاب و آموزش های لازم به آنان داده شده است و در پی آن برای تمام شرکت ها و دفاتری که درخواست نمایند و شرایط مورد نظر را داشته باشند؛ کلاس آموزشی برگزار و بطور پیوسته وارد حیطه کاربری فرایند اجرائی ظرفیت و ثبت سهمیه مهندسین خواهند شد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی یک انجمن در شهر مشهد می باشد

   نظرات