دومین کارگروه برنامه ریزی و بودجه اداره کل محیط زیست بوشهر برگزار شد

دومین کارگروه برنامه ریزی و بودجه اداره کل محیط زیست بوشهر برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت زیست استان بوشهر ، دومین  جلسه کارگروه برنامه ریزی وبودجه اداره کل حفاظت محیط زیست استان در شش ماهه دوم سال ۹۷ باحضور مدیرکل ،معاونین ،روسای ادارات وسایر اعضای کارگروه برنامه ریزی درمحل دفتر مدیریت  برگزار گردید.

فرهاد قلی نژاد  مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ضمن تاکید برموضوع برنامه ریزی ولزوم توجه به شاخص های برنامه ششم توسعه ازکلیه بخشها خواستند با هماهنگی وهمکاری درجهت تعیین اولویتها وطرح های مربوط به شاخص های برنامه ششم بامحوریت اداره برنامه ریزی ومنابع همکاری لازم رابعمل آورده وهمه فعالیتها درراستای برنامه ششم تعریف گردد.

سپس دستورکارجلسه درسه محور بررسی مصوبات جلسه قبل ،سامانه جامع برنامه ریزی وبودجه سازمان وارایه گزارش عملکرد ۶ماهه اول سال ۹۷ارایه گردیدکه پس از بررسی مصوبات جلسه قبل معاونین گزارش عملکرد خودرا ارایه نمودند وابتدا معاونت توسعه مدیریت ومنابع انسانی گزارشی از وضعیت عملکرد درحوزه تحت مدیریت واقدامات انجام شده ارایه نمودند .درادامه معاونت فنی ومعاونت محیط زیست طبیعی نیز گزارش ۶ماهه خود راارایه نمودند.درپایان درخصوص سامانه برنامه وبودجه سازمان ونحوه بروز رسانی سامانه توضیحاتی ارایه گردید وباتوجه به حجم جلسه ضرورت تخصصی شدن جلسات کارگروه مورد بحث وگفتگو قرارگرفت.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات