آگهی مناقصه عمومی ساختمان شهرداری درچه

شهرداری درچه بر اساس بودجه عمرانی مصوب سال ۱۳۹۷ و بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ عملیات ذیل را از طریق مناقصه عمومی واگذار می کند.

دریافت آگهی مناقصه عمومی ساختمان شهرداری درچه

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

منبع خبر

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان یک انجمن در شهر اصفهان می باشد

    نظرات