آگهی مناقصه عمومی شماره ( ۴۷ - ۹۷ )؛ خرید تجهیزات پارکی و ترافیکی

آگهي مناقصه عمومي شماره (  47 - 97  )

شهرداري زنجان در نظر دارد خريد تجهيزات پاركي و ترافيكي را برابر مشخصات فني و عملياتي و شرايط قيد شده در اسناد و مدارك منضم از طريق مناقصه عمومي از اشخاص حقيقي و  حقوقي واجد الشرايط اقدام نمايد. لذا از كليه متقاضيان دعوت مي‌گردد جهت دريافت اسناد مناقصه در مواعد مقرر به نشاني ذيل مراجعه نمايند.

1 – موضوع مناقصه: بشرح جدول ذيل

2 – مهلت خريد و تحويل اسناد :از تاريخ انتشار آگهي   15 /9 /97  لغايت تاپايان وقت اداري مورخه  27 /9 /97 ميباشد.

3 – محل خريد اسناد : زنجان  - خيابان خرمشهر – بلوار آزادي – اداره قراردادها . تلفن تماس : 02433422036  و جهت كسب اطلاعات بيشتر  به آدرس اينترنتي WWW.ZANJAN.IR مراجعه نمايند.

4 – محل تسليم اسناد : زنجان – خيابان خرمشهر  - بلوار آزادي – شهرداري مركز  - دبيرخانه مركزي.

5 – ميزان و نوع سپرده شركت در مناقصه به يكي از طرق:

الف -  واريز وجه نقد به شماره حساب5-22221111-43-2210 نزد بانك انصار شعبه انقلاب در وجه  شهرداري زنجان.

ب – ضمانت نامه بانكي به نفع كارفرما  ج – اسناد خزانه  د – انواع  اوراق مشاركت بي نام

6 – شركت درمناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف شهرداري موضوع ماده10 آيين نامه مالي شهرداري ميباشد

7 – هزينه انتشار آگهي به عهده برنده گان مناقصه خواهد بود.

8- پيشنهادات واصله راس ساعت   15  روز چهارشنبه مورخ  28 /9 /97 در جلسه كميسيون معاملات در محل حوزه معاونت مالي و اقتصادي شهرداري مركز با حضور پيشنهاد دهندگان گشايش  و بررسي خواهد شد

9 - متقاضيان جهت دريافت اسناد مناقصه ميبايست مبلغ 000 /300  ريال به حساب شماره 3100002448006  بنام شهرداري زنجان نزدبانك ملي شعبه ميدان آزادي واريز و اصل فيش آن را ارائه نمايند.

10 – محل تامين اعتبار : منابع داخلي شهرداري

11 – شهرداري در رد يك يا تمام پيشنهادات مختار ميباشد.

*  ساير شروط مناقصه و اختيارات و تكاليف مناقصه گر و مناقصه گزار در اسناد مناقصه مندرج ميباشد .*

 

لینک اصل خبر در سایت شهرداری زنجان

منبع خبر

شهرداری زنجان

شهرداری زنجان یک شهرداری در شهر زنجان می باشد

    نظرات