آگهی مزایده  عمومی  فروش املاک

آگهی مزایده  عمومی  فروش املاک


(آگهی مزایده  عمومی  فروش املاک)

شهرداری بندر انزلی در نظر دارد باستناد مصوبه شورای محترم اسلامی شهر تعدادی از املاک  خود را به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

نوع تضمین : ضمانتنامه بانکی شرکت در مزایده و یا واریز نقدی در وجه شهرداری به حساب بانکی شهرداری به شماره ۳۱۰۰۰۰۰۷۵۹۰۰۹بانک ملی به نام شهرداری بندرانزلی

هزینه خرید اسناد مزایده : مبلغ  ۵۰۰۰۰۰ ریال واریزبه حساب شماره ۰۱۰۷۶۳۲۷۵۹۰۰۱نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرانزلی به نام شهرداری بندر انزلی

تاریخ فروش اسناد مزایده: از ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۲۸ آذر ۹۷  لغایت پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۹ دی ماه ۹۷

آخرین مهلت ارائه پیشنهادات : ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ  ۱۲ دی ماه ۹۷

تاریخ بازگشایی پاکتها : ساعت ۱۱ ظهر روز چهارشنبه مورخ ۱۲ دی ماه ۹۷

محل بازگشایی پاکتها : دفتر کار شهردار بندر انزلی

محل فروش اسناد :واحد پیمان و رسیدگی شهرداری بندر انزلی

محل تحویل اسناد :دبیرخانه شهرداری بندر انزلی

  • به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط ، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود و همچنین پیشنهادهای فاقد سپرده یا سپرده های مخدوش ویا کمتر از میزان مقرر  چک شخصی و نظیر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • -مدت اعتبار پیشنهاد مالی : پیشنهاد مالی ارائه شده می بایست به مدت سه ماه از تاریخ بازگشایی پاکت پیشنهاد قیمت دارای اعتبار باشد.
  • هزینه آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
  • سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.
  • متقاضیان میتوانند برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۴۴۵۴۱۹۳۵ واحد پیمان و رسیدگی تماس حاصل نمایند.
  • قیمت پایه بر مبنای نظریه کار شناسی رسمی دادگستری می باشد.
  • شرایط پرداخت بصورت یکجا و نقدی و حد اکثر ده روز  پس از انتخاب برنده خواهد شد.
  • در صورتی که نفرات اول تا سوم شرکت کننده از انجام معامله خوداری نمایند سپرده شرکت در مزایده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بندر انزلی

منبع خبر

شهرداری بندر انزلی

شهرداری بندر انزلی

شهرداری بندر انزلی یک شهرداری در شهر بندرانزلی می باشد

    نظرات