آگهی مناقصه ۶ دستگاه پل عابر پیاده با آسانسور و پله معمولی در مکان های جانمایی شده

آگهی مناقصه ۶ دستگاه پل عابر پیاده با آسانسور و پله معمولی در مکان های جانمایی شده


«آکهی فرخوان عمومی»

نوبت اول

شهرداری بندرانزلی در نظر دارد  به استناد بند ۳ صورتجلسه مورخ ۹۷/۴/۳ شورای اسلامی شهر، از طریق فراخوان عمومی نسبت به ساخت، نصب و راه اندازی ۶ دستگاه پل عابر پیاده با آسانسور و پله معمولی در مکان های جانمایی شده ذیل، به روش BOT با  بهره برداری از فضای تبلیغاتی روی عرشه پل و نیز حفظ و نگهداری از پل در طول دوران مشارکت اقدام نماید. بدیهی است شرکت کنندگان در فراخوان می بایست مدت زمان پیشنهادی بهره‌برداری خود را بعد ار سه ماه دوره ساخت، اعلام نمایند و برنده فراخوان پیشنهاد دهنده‌ای خواهد بود که کمترین مدت زمان بهره برداری را اعلام نماید.

لذا از کلیه شرکت ها و کانون های تبلیغاتی واجد شرایط دعوت به عمل می آید جهت خرید اسناد فرخوان عمومی از روز دوشنبه مورخ ۲۶/۹/۹۷  لغایت ۶/۱۰/۹۷ از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ ظهر به اداره سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری بندرانزلی مراجعه نمایند و ضمن ارائه فیش بانکی به مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال (به ازای هر پل)، واریز به حساب شماره ۰۱۰۷۶۳۲۷۵۹۰۰۱ نزد  بانک ملی شعبه بندرانزلی به نام شهرداری بندر انزلی، اسناد فراخوان را خریداری نموده و حداکثر تا پایان وقت اداری تاریخ ۶/۱۰/۹۷ پیشنهادات خود را به دبیرخانه شهرداری بندرانزلی تحویل و رسید دریافت نمایند.

سایر مشخصات مناقصه به شرح ذیل می باشد:

مبلغ سپرده شرکت در فراخوان: ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ازای هر پل

نوع سپرده شرکت در فراخوان: سفته و یا ضمانتنامه بانکی شرکت در فراخوان در وجه شهرداری و یا واریز نقدی به حساب بانکی شهرداری به شماره ۳۱۰۰۰۰۰۷۵۹۰۰۹ نزد بانک ملی شعبه مرکزی بندرانزلی

تاریخ باز گشایی پاکتها: راس  ساعت ۱۷ بعد از ظهر روز یکشنبه مورخ ۹/۱۰/۹۷

محل بازگشایی پاکتها: دفتر کار شهردار بندر انزلی

محل فروش اسناد: واحد سرمایه گذاری شهرداری بندر انزلی

محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری بندر انزلی

مدت اعتبار پیشنهاد: پیشنهاد ارائه شده می بایست به مدت شش ماه از تاریخ بازگشایی پاکت پیشنهاد دارای اعتبار باشد.

شهرداری در رد و قبول پیشنهادات مختار است.

حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنها درجلسه بازگشایی پاکات مجاز است.

برندگان اول و دوم و سوم فراخوان هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند؛ در صورت تصویب هیات عالی سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود و همچنین پیشنهادهای فاقد  سپرده  یا سپرده های مخدوش و یا کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظیر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

هزینه آگهی به عهده برنده فراخوان می باشد.

سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد فراخوان مندرج است.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن  ۴۴۵۴۲۰۵۲-۰۱۳ تماس و یا اداره سرمایه‌گذاری  مراجعه نمایند.

روابط عمومی شهرداری بندر انزلی

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بندر انزلی

منبع خبر

شهرداری بندر انزلی

شهرداری بندر انزلی

شهرداری بندر انزلی یک شهرداری در شهر بندرانزلی می باشد

    نظرات