انتخاب مهندس عباسعلی فریمانی رئیس شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد به ریاست شعبه دوم شورای انتظامی هم عرض استانهای کشور

انتخاب مهندس عباسعلی فریمانی رئیس شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد به ریاست شعبه دوم شورای انتظامی هم عرض استانهای کشور


مهندس عباسعلی فریمانی به ریاست شعبه دوم شورای انتظامی هم عرض استانهای کشور برگزیده شد.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی، در جلسه اخیر شورای انتظامی هم عرض استانهای کشورضمن تشکر از مهندس ذبیح اله حبیبی رئیس قبلی این شورا مهندس عباسعلی فریمانی برای مدت یکسال به عنوان رئیس و مهندس مشهود خداوردی به عنوان نایب رئیس شورای انتظامی هم عرض استانهای کشور انتخاب شدند.
گفتنی است براساس ماده ۱۰۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان،در موارد ذیل، پرونده به شورای انتظامی هم عرض استانها ارجاع می شود:
۱-وجود رابطه استخدامی یا قراردادی یا مشارکت انتفاعی بین هر یک از طرف های شکایت با عضوی از شورای انتظامی استان یا بستگان نسبی و سببی درجه اول وی.
۲- عضویت هریک از طرف های شکایت یا بستگان نسبی و سببی درجه اول وی در شورای انتظامی
۳- عضویت هریک از طرف های شکایت
یا بستگان نسبی و سببی درجه اول وی در هیئت مدیره انتخاب کننده عضو شورای انتظامی به عضویت آن شورا.
۴- عضو شورای انتظامی پیش از آن در شکایت مطروحه به عنوان عضو شورای انتظامی،داور یا کارشناس یا گواه اظهار نظر کرده باشد.
۵- عضو شورای انتظامی یا بستگان نسبی یا سببی درجه اول وی یا شرکای تجاری و قراردادی وی دارای نفع شخصی در موضوع شکایت مطروحه باشند.
۶- قبل از طرح شکایت انتظامی بین عضو شورای انتظامی و یکی از طرف های شکایت یا همسر یا فرزند وی دعوای انتظامی یا حقوقی یا جزایی مطرح شده باشد و از تاریخ صدور حکم قطعی دوسال نگذشته باشد.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات