گزارش بازدید زمین شناسی از گسله فعال شمال زنجان و پهنه تاثیر آن در گستره شهری زنجان

منبع خبر

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان یک انجمن در شهر زنجان می باشد

نظرات