شیوه نامه جدید دوره های آموزشی جهت صدور، تمدید و ارتقاء پایه مهندسی

شیوه نامه جدید دوره های آموزشی جهت صدور، تمدید و ارتقاء پایه مهندسی


لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان یک انجمن در شهر زنجان می باشد

    نظرات