افزایش دمای جهانی تهدیدی جدی برای ثبات و ...

کارشناسان محیط زیست در یک مطالعه جدید هشدار دادند که افزایش دمای جهانی تهدیدی جدی برای ثبات و پایداری پوشش ...

ادامه خبر