سازه قدیمی بدست آمده در زیر خیابان قیام ...

سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد درباره قطعه نمایان شده در زیر ...

ادامه خبر