آگهی مزایده عمومی مرحله اول فروش زمین ...

شهرداری تفت در نظر دارد به استناد چهل و نهمین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ شورای محترم ...

آگهی مزایده مرحله دوم اجاره جایگاه cng ...

شهرداری در نظر دارد نسبت به اجاره جایگاه CNG تفت واقع در ورودی شهر جنب ...

آگهی مزایده عمومی حضوری فروش انار باغ ...

شهرداری تفت در نظر دارد نسبت به فروش حدود ۱۷۱۰ کیلوگرم انار باغ مجاور شهرداری ...

آگهی مزایده مرحله دوم اجاره زمین جهت ...

شهرداری در نظر دارد نسبت به اجاره زمین جهت بهره برداری تلویزیون شهری به افراد ...

آگهی استعلام بهاء خرید رنگ مخصوص سنگ ...

به اطلاع می رساند شهرداری تفت در نظر دارد جهت خرید رنگ مخصوص سنگ جدول ...

آگهی مناقصه عمومی مرحله دوم واگذاری امور ...

شهرداری در نظر دارد نسبت به واگذاری امور خدماتی، پشتیبانی و فنی خود، بصورت پیمان ...

آگهی مزایده عمومی مرحله اول اجاره زمین ...

شهرداری در نظر دارد نسبت به اجاره زمین جهت بهره برداری تلویزیون شهری به افراد ...

آگهی استعلام بهاء خرید باکس های بتنی ...

به اطلاع می رساند شهرداری تفت در نظر دارد جهت خرید باکس های بتنی پل ...

جدیدترین شرکتهای عمرانی شهر تفت

پناهسازان کویر

پناهسازان کویر یک شرکت در شهر تفت می باشد