شهرداري بستك در سال 1332 تاسيس شده است ، به لحاظ قدمت سومين شهرداري استان هرمزگان بعد از شهرداريهاي بندرعباس و بندر لنگه مي باشد ، اولين شهردار بستك مرحوم مصطفي قلي بنی عباس بوده كه تا اوايل انقلاب به مدت سي سال عهده دار اين سمت بوده است ، در مدت تصدي شهردار خدمات زيادي به شهر بستك نموده اند كه اين خدمت بيشتر شامل :

احداث نيروگاه برق - لوله كشي آب شهر بستك – احداث بهداري
شامل ساختمان بيمارستان – درمانكاه – زايشگاه – حمام عمومي –
احداث خيابان كه همگي در آن زمان زير نظر شهرداري بوده اند مي باشد.