آگهی مزایده

آگهی مزایده

آگهی مزایده

شهرداری امیدیه در نظر دارد بهره برداری از زمین بازی واقع در پارک شهروند مابین خیابان کانال و بلوار امام علی ع را بهمراه وسایل بازی موجود در آن طبق شرایط ذیل به متقاضیان واجد شرایط از طریق مزایده عمومی به مدت یک سال واگذار نماید.

مهلت دریافت اسناد مزایده از روز سه شنبه مورخ ۱۸دیماه۱۳۹۷ لغایت روز یکشنبه مورخ ۳۰دیماه۱۳۹۷ میباشد.

آخرین مهلت تحویل پاکات تا ساعت ۱۲:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۳۰دیماه۱۳۹۷ میباشد.

محل تحویل پاکات مزایده: دبیرخانه شهرداری امیدیه

لینک اصل خبر در سایت

نظرات