مرحله دوم: آگهی مناقصه بکارگیری نیروی انسانی در شهرداری شهر امیدیه

مرحله دوم: آگهی مناقصه بکارگیری نیروی انسانی در شهرداری شهر امیدیه

مرحله دوم: آگهی مناقصه بکارگیری نیروی انسانی در شهرداری شهر امیدیه

شهرداری امیدیه در نظر دارد نسبت به تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در واحد های مختلف از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.

مهلت دریافت اسناد مناقصه از روز سه شنبه مورخ ۱۸دی ماه۱۳۹۷ لغایت روز یکشنبه مورخ ۳۰دی ماه ۱۳۹۷ میباشد.

محل دریافت اسناد مناقصه: واحد امور قراردادهای شهرداری امیدیه

آخرین مهلت تحویل پاکات تا ساعت ۱۲:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۳۰دی ماه۱۳۹۷ می باشد.

لینک اصل خبر در سایت

نظرات