تصاویری از آغاز عملیات بذرگیری و قلمه زنی گل و گیاهان زینتی در گلخانه شهرداری توسط واحد فضای سبز

تصاویری از آغاز عملیات بذرگیری و قلمه زنی گل و گیاهان زینتی در گلخانه شهرداری توسط واحد فضای سبز