تکمیل عملیات پیاده روسازی کشاورز غربی به همت

تکمیل عملیات پیاده روسازی کشاورز غربی به همت

تکمیل عملیات پیاده روسازی کشاورز غربی به همت معاونت عمران و شهرسازی شهرداری

تکمیل عملیات پیاده روسازی کشاورز غربی به همت معاونت عمران و شهرسازی شهرداری

تکمیل عملیات پیاده روسازی کشاورز غربی به همت معاونت عمران و شهرسازی شهرداری

تکمیل عملیات پیاده روسازی کشاورز غربی به همت معاونت عمران و شهرسازی شهرداری

تکمیل عملیات پیاده روسازی کشاورز غربی به همت معاونت عمران و شهرسازی شهرداری

لینک اصل خبر در سایت شهرداری علی آباد کتول

    منبع خبر

    شهرداری علی آباد کتول

    شهرداری علی آباد کتول یک شهرداری در شهر علی آباد می باشد

      نظرات