آغازبه کاررسمی اکیپهای غواصی وزارت نیرو

درمراسمی باحضورمدیران ارشدوزارت نیرو،فرماندارچابهارومسئولین محلی اکیپ های غواصی وزارت نیرورسماافتتاح شد.

دراین آیین که باگرامیداشت محمدکمال اخوان شهیدغواص وزارت نیرودربندرچابهاربرگزارگردیدابتدامهندس دهواری معاون منابع انسانی ،مالی وپشتیبانی شرکت آب منطقه ای سیستان وبلوچستان به عنوان میزبان ضمن خیرمقدم گزارشی ازوضعیت منابع استان ارائه نمو د. درادامه برنامه مهندس رحمدل بامری فرماندارشهرستان چابهارضمن تقدیرازعملکردوزارت نیرودرشهرستان چابهاربه خدمات نظام درعرصه سدسازی دراین منطقه اشاره نمود. بامری احداث سدهای پیشین،زیردان وکهیررامهمترین پروژه های نظام مقدس جمهوری اسلامی رادرمنطقه چابهارعنوان نمود. سخنران بعدی این مراسم مهندس جعفرزاده مدیرکل دفترمدیریت بحران وپدافندغیرعامل وزارت نیروبود. جعفرزاده درابتداازمیزبانی شرکت آب منطقه ای سیستان وبلوچستان،منطقه آزادچابهارومسئولیناین شهرتشکرکرد. مدیرکل مدیریت بحران وپدافندغیرعامل وزارت نیروگفت:دروزارت نیروهمواره توجه به انواع تهدیدات ازاولویتهای تعریف شده بوده وراه اندازی اکیپ های غواصی نیزدرراستای این رسالت می باشدتابه وقت ضرورت نیازهای حوزه های مختلف رارفع نماید. درپایان این مراسم باابلاغ حکم آقای چهل امیرانی به عنوان مسئول اکیپ غواصی وزارت نیرو،غواصان به اجرای برنامه های ازپیش تعیین شده پرداختند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان

منبع خبر

شركت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان

شركت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات