(( آگهی مزایده کتبی فروش زمین و واحد تجاری (مرحله اول) و آگهی مزایده کتبی اجاره اموال عمومی))

(( آگهی مزایده کتبی فروش زمین و واحد تجاری (مرحله اول) و آگهی مزایده کتبی اجاره اموال عمومی))

moz

شهرداری طبس در نظر دارد با اجازه حاصله از مصوبه شماره ۲۸۰۷/۵ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۳  شورای محترم اسلامی شهر طبس نسبت به فروش تعداد ۳۳ قطعه زمین (شامل ۱۸ قطعه تجاری و ۱۵ قطعه مسکونی) و ۲ واحد تجاری و به استناد مصوبه ۲۲۶۲/۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷  شورای محترم اسلامی شهر طبس گلشن و مصوبه ۲۵۹۹/۴ مورخ ۹۶/۰۴/۲۲  شورای محترم اسلامی شهر طبس مستند به صورتجلسه شماره ۱۸۴۱۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ کمیسیون هیئت عالی معاملات شهرداری نسبت به اجاره ۳ محل اعیان مالکیتی خود از طریق مزایده عمومی کتبی اقدام نماید.

متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشخصات قطعات و اموال مربوط به مزایده می توانند ده/۱۰ روز پس از انتشار آگهی دوم(آخرین آگهی) هر روزه در وقت اداری به واحد املاک شهرداری طبس و یا سایت شهرداری طبس www.tabas.ir مراجعه نمایند.

دانلود آگهی مزایده

شرایط خاص مزایده اجارات

شرایط خاص مزایده فروش زمین

کروکی اجاره کلی فروشی

کروکی زمین تجاری بلوار امام رضا

کروکی زمین تجاری بلوار جوان

کروکی زمین تجاری کوی رسالت

کروکی زمین شهرک کوثر

کروکی زمین قطعات رضوانشهر

کروکی واحدهای تجاری بلوار شهدا

لینک اصل خبر در سایت شهرداری طبس مسینا

منبع خبر

شهرداری طبس  مسینا

شهرداری طبس مسینا

شهرداری طبس مسینا یک شهرداری در شهر درمیان می باشد

    نظرات