در یک رساله معماری  فرآیند ارزیابی و انتخاب پروژه‌های مرمتی مدل‌سازی شد

در یک رساله معماری فرآیند ارزیابی و انتخاب پروژه‌های مرمتی مدل‌سازی شد

پژوهشگران دانشگاهی موفق به مدل‌سازی فرآیند ارزیابی و انتخاب پروژه‌های مرمتی شدند.www.BanaNews.ir

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) مهدی اخترکاوان، دانشجوی دکتری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران در مورد رساله خود گفت: این پژوهش با هدف شناسایی و استخراج عوامل و متغیرهای کمی و کیفی مؤثر در ارزیابی و انتخاب پروژه‌های مرمتی، مدلیابی روابط رگرسیون، ارزش‌گذاری و تعیین وزن عوامل و متغیرهای مؤثر و همچنین، مدل‌سازی فرآیند ارزیابی و انتخاب پروژه‌های مرمتی انجام شده است.

وی افزود: بر این اساس، روش تحقیق استفاده شده بر اصول روش تحقیق همبستگی استوار شد. به عبارت دیگر، روش انجام تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش شامل روش تحقیق پیمایشی یا زمینه‌یابی و بر اساس روش ترکیبی(کمی و کیفی) بوده است. در این روش، پس از انتخاب جامعه آماری تحقیق و تعیین حجم نمونه مورد مطالعه، جمع‌آوری داده‌ها به شیوه مصاحبه و پرسش‌نامه‌ای انجام، و پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها، با استفاده از روش تحلیل عاملی متغیرها و عامل‌های مؤثر در تحقیق استخراج و مدل‌یابی روابط رگرسیون میان عوامل و متغیرهای یافته شده به کمک روش تحلیل مسیر انجام شد.

اخترکاوان خاطرنشان کرد: این مدل، متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق را شناسایی و میزان تأثیرگذاری هر یک از عوامل و متغیرها را بر یکدیگر مشخص کرد. جهت ارزش‌گذاری و تعیین وزن هر یک از عوامل و متغیرها نیز از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد و به کمک این روش، مدل سلسله مراتبی ارزیابی پروژه‌های مرمتی به دست آمد و نتایج تدوین شد.

وی تصریح کرد: نتایج حاصل از این تحقیق، سه مدل مهم نظیر مدل افزایش بهره‌وری، مدل افزایش پایداری و مدل ارزیابی و انتخاب پروژه‌های مرمتی را شامل می‌شود. عواملی مانند اصول عمومی حفاظت، به عنوان متغیر مستقل و مدیریت بهره­برداری به عنوان متغیر وابسته از مدل اول و همین‌طور منابع و فناوری به عنوان متغیر مستقل و پایداری اجتماعی و فرهنگی به عنوان متغیر وابسته از مدل دوم شناسایی شدند و سایر عوامل نیز به عنوان متغیرهای وابسته میانجی به دست آمدند. از مدل اول تحقیق، هشت و از مدل دوم، چهار عامل مهم به همراه متغیرهای تشکیل‌دهنده آنها شناسایی شد و وزن آنها به کمک روش تحلیل سلسله مراتبی به دست آمد.

اخترکاوان افزود: در این طرح جهت تست مدل‌های به دست آمده و اطمینان از قابلیت اعتماد به آنها نیز از انواع آزمون‌های برازندگی نظیر شاخص برازش خی دو، نسبت خی دو به درجه آزادی، شاخص خوبی برازندگی و ضریب نرخ ناسازگاری استفاده شد.

‌وی خاطرنشان کرد: بررسی‌ها نشان داد که مدل‌های به دست آمده از ضریب اطمینان بالایی برخوردارند و دارای درجه بالایی از قابلیت انطباق با شرایط موجود در جامعه هستند. در ادامه تحقیق، فرضیه‌های تبیین شده پژوهش نیز بر اساس فرضیه صفر ارزیابی، و درستی یک به یک آن‌ها اثبات شد.

مهدی اخترکاوان، دانشجوی دکتری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران، تحقیقات رساله خود را با عنوان «مدل‌سازی فرآیند ارزیابی و انتخاب پروژه‌های مرمتی» به راهنمایی دکتر اصغر محمدمرادی انجام داده است.

 

 

    نظرات