بازدید سر کار خانم طیبه خلیلی مدیر کل محترم

بازدید سر کار خانم طیبه خلیلی مدیر کل محترم

بازدید سر کار خانم طیبه خلیلی مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گلستان از شهرداری و شورای اسلامی شهر علی اباد کتول مورخه ۸/۱۱/۹۷ .در این بازدید که همراه کارگروه بازرسی دفتر شهری و شوراها از شهرداری و شورای اسلامی شهر بود ضمن نشست با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر در خصوص مسایل مدیریت شهری بحث و تبادل نظر بعمل امد.در پایان نیز جلسه با شهردار ، معاونین و مسولین ادارات شهرداری تشکیل و اعضا کارگروه بازرسی گزارش و نقطه نظرات خود را در حوزه های مختلف مدیریت شهری ارایه دادند.

بازدید سر کار خانم طیبه خلیلی مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گلستان از شهرداری و شورای اسلامی شهر علی اباد کتول

بازدید سر کار خانم طیبه خلیلی مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گلستان از شهرداری و شورای اسلامی شهر علی اباد کتول

بازدید سر کار خانم طیبه خلیلی مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گلستان از شهرداری و شورای اسلامی شهر علی اباد کتول

بازدید سر کار خانم طیبه خلیلی مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گلستان از شهرداری و شورای اسلامی شهر علی اباد کتول

بازدید سر کار خانم طیبه خلیلی مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گلستان از شهرداری و شورای اسلامی شهر علی اباد کتول

بازدید سر کار خانم طیبه خلیلی مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گلستان از شهرداری و شورای اسلامی شهر علی اباد کتول

بازدید سر کار خانم طیبه خلیلی مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گلستان از شهرداری و شورای اسلامی شهر علی اباد کتول

بازدید سر کار خانم طیبه خلیلی مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گلستان از شهرداری و شورای اسلامی شهر علی اباد کتول

بازدید سر کار خانم طیبه خلیلی مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گلستان از شهرداری و شورای اسلامی شهر علی اباد کتول

بازدید سر کار خانم طیبه خلیلی مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گلستان از شهرداری و شورای اسلامی شهر علی اباد کتول

بازدید سر کار خانم طیبه خلیلی مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گلستان از شهرداری و شورای اسلامی شهر علی اباد کتول

بازدید سر کار خانم طیبه خلیلی مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گلستان از شهرداری و شورای اسلامی شهر علی اباد کتول

بازدید سر کار خانم طیبه خلیلی مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گلستان از شهرداری و شورای اسلامی شهر علی اباد کتول

بازدید سر کار خانم طیبه خلیلی مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گلستان از شهرداری و شورای اسلامی شهر علی اباد کتول

لینک اصل خبر در سایت شهرداری علی آباد کتول

    منبع خبر

    شهرداری علی آباد کتول

    شهرداری علی آباد کتول یک شهرداری در شهر علی آباد می باشد

      نظرات