سرپوشیده کردن جدول خیابان شهید قندی( قصر) به

سرپوشیده کردن جدول خیابان شهید قندی( قصر) به

سرپوشیده کردن جدول خیابان شهید قندی( قصر) به همت اداره فنی و عمرانی معاونت عمران و شهرسازی شهرداری علی اباد کتول.

سرپوشیده کردن جدول خیابان شهید قندی( قصر) به همت اداره فنی و عمرانی معاونت عمران و شهرسازی شهرداری علی اباد کتول.

سرپوشیده کردن جدول خیابان شهید قندی( قصر) به همت اداره فنی و عمرانی معاونت عمران و شهرسازی شهرداری علی اباد کتول.

سرپوشیده کردن جدول خیابان شهید قندی( قصر) به همت اداره فنی و عمرانی معاونت عمران و شهرسازی شهرداری علی اباد کتول.

سرپوشیده کردن جدول خیابان شهید قندی( قصر) به همت اداره فنی و عمرانی معاونت عمران و شهرسازی شهرداری علی اباد کتول.

سرپوشیده کردن جدول خیابان شهید قندی( قصر) به همت اداره فنی و عمرانی معاونت عمران و شهرسازی شهرداری علی اباد کتول.

سرپوشیده کردن جدول خیابان شهید قندی( قصر) به همت اداره فنی و عمرانی معاونت عمران و شهرسازی شهرداری علی اباد کتول.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری علی آباد کتول

  منبع خبر

  شهرداری علی آباد کتول

  شهرداری علی آباد کتول یک شهرداری در شهر علی آباد می باشد

   نظرات