آگهی مزایده حضوری ماشین آلات سنگین کاویان

آگهی مزایده حضوری ماشین آلات سنگین کاویان

(( آگهی مزایده حضوری ماشین آلات سنگین کاویان ))

شهرداری نهاوند بر اساس ماده ۱۳ آیین نامه مالی شهرداریها و باستناد و مصوبه های یک از بیست و ششمین و بند یک از یکصد و دهمین جلسه شورای اسلامی شهر تعداد ده دستگاه  ماشین آلات سنگین (کاویان) خود را که مشخصات آنها طبق جدول ذیل مشخص گردیده از طریق آگهی مزایده حضوری و با قیمت پایه کارشناسی رسمی دادگستری و با شرایط وضوابط ذیل به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نماید :

ردیف

نوع ماشین

شماره انتظامی

مدل و رنگ

شماره موتور

شماره شاسی

قابلیت شماره گذاری

قیمت پایه

مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال)

۱

خاور تک

۱۳۵ع۱۷ایران۵۵

K۱۱۲

سفید

۷۸۲۳۲۷۹۴

۸۸۴۰۴۲

دارد

۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۲

خاور تک

۱۲۷ع۱۷۴ایران۵۵

K۱۱۲

سفید

۷۸۲۳۲۸۰۴

۸۸۴۰۴۰

دارد

۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰


۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۳

خاور تک

۱۵۸ ع۱۷ایران۵۵

K۱۱۲

سفید

۷۸۲۳۲۸۰۷

۸۸۴۰۳۵

دارد


۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰


۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۴

خاور تک

۱۱۸ع۱۷ایران۵۵

K۱۱۲

سفید

۷۸۲۳۲۷۸۱

۸۸۴۰۴۳

دارد


۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰


۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۵

خاور تک

۱۴۲ع۱۷ایران۵۵

K۱۱۲

سفید

۷۸۲۳۱۲۱۹

۸۸۴۰۳۱

دارد


۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰


۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۶

خاور تک

۱۱۳ع۱۷ایران۵۵

K۱۱۲

سفید

۷۸۲۳۲۷۷۲

۸۸۴۰۴۲

دارد


۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰


۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۷

خاور تک

۱۵۹ع۱۷ایران۵۵

K۱۱۲

سفید

۷۸۲۳۲۷۸۵

۸۸۴۰۳۲

دارد


۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰


۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۸

خاور تک

۱۴۷ع۱۷ایران۵۵

K۱۱۲

سفید

۷۸۲۳۲۷۹۷

۸۸۴۰۳۳

دارد


۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰


۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۹

خاور تک

۷۶۵ع۱۶ایران۵۵

K۱۱۲

سفید

۷۸۲۳۲۷۷۵

۸۸۴۰۲۹

دارد


۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰


۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۰

خاور تک

۱۴۴ع۱۷ایران۵۵

K۱۱۲

سفید

۷۸۲۳۲۷۹۰

۸۸۴۰۳۴

دارد


۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰


۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰


متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر وگرفتن اسناد مزایده وثبت نام می توانند به شهرداری نهاوند به امور قراردادها و اداره مهندسی،کنترل و ایمنی ترافیک شهرداری نهاوند ( آقای ابوالفتحی ) مراجعه نمایند و یا با شماره تلفن های ۷ - ۰۸۱۳۳۲۳۷۴۴۵داخلی ۲۰۸ تماس حاصل نمایند .

- متقاضیان همه روزه تا پایان مهلت آگهی می توانند جهت بازدید از خودروها صبحها از ساعت ۸ لغایت ۱۲ و بعدظهرها از ساعت ۱۴ لغایت ۱۷ عصر به شهرداری نهاوند اداره مهندسی،کنترل و ایمنی ترافیک شهرداری مراجعه نمایند .

- مزایده گذار هیچگونه تعهدی در قبال سالم بودن مورد مزایده و لوازم نصب شده در آن از جمله موتور و دیگر مجموعه های فنی و قطعات و متعلقات خودرو نداشته و لازم است شرکت کننده در هنگام بازدید دقت لازم را در مورد انتخاب خودرو داشته باشد .

- کلیه هزینه ها در مورد انتقال سند و هزینه های احتمالی بر عهده برنده مزایده می باشد .

- کلیه کسورات قانونی بر عهده برنده مزایده می باشد .

- هزینه انتشار آگهی روزنامه و همچنین هزینه کارشناسی خودروها بر عهده برنده مزایده می باشد .

- متقاضیان می بایست مبلغ سپرده شرکت در مزایده را طبق جدول برای یک یا چند خودرو را به طور مجزا و به صورت فیش نقدی به شماره حساب ۰۱۰۴۸۶۸۴۶۶۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه زاگرس بنام حساب سپرده

شهرداری واریز و یا از ضمانتنامه بانکی و یا اسناد خزانه که اعتبار آن از تاریخ ارائه پیشنهاد به مدت سه ماه باشد استفاده نمایند. و فیش واریزی را در زمان برگزاری کمیسیون عالی معاملات و یا ضمانتنامه و اسناد خزانه را به همراه خود داشته باشند .

- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد .

- کلیه هزینه های پس از فروش بر عهده برنده مزایده می باشد .

- مالیات بر ارزش افزوده بر عهده برنده مزایده می باشد .

- مزایده به صورت حضوری برگزار می گردد و متقاضیان می بایست در هنگام حضور در کمیسیون فیش سپرده شرکت در مزایده را به همراه داشته باشند در غیر اینصورت از ورود متقاضیان به کمیسیون ممانعت بعمل خواهد آمد .

- متقاضیان می بایست مبلغ سپرده در مزایده را تا پایان وقت اداری مورخ ۲۵/۱۱/۹۷ واریز و فیش واریزی ( رسید برای صاحب حساب ) را به امور قراردادهای شهرداری تحویل دهد. و چنانچه از ضمانتنامه بانکی اسناد خزانه به جای وجه واریزی استفاده نماید کپی ضمانتنامه را تحویل دهد .

- کمیسیون عالی معاملات شهرداری ساعت ۱۱ صبح روز سه شنبه مورخ ۲۷/۱ ۱ /۹۷ در محل شهرداری تشکیل و چنانچه برای هر خودرو شرکت کننده باشد پیشنهاد قیمتها توسط شرکت کنندگان اعلام و برنده ( نفر اول تا سوم ) مشخص می گردد .

- چنانچه برنده مزایده ظرف مدت ۷ روز از تاریخ اعلام کمیسیون به وی حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد می گردد و در صورتیکه نفر دوم ظرف مدت ۷ روز حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده وی نیز به نفع شهرداری ضبط و تا نفر سوم به همین منوال خواهد بود.

محمد حسین پور

شهردار نهاوند

چاپ آگهی : نوبت اول:۹۷/۱۱/۶

چاپ آگهی : نوبت دوم:۹۷/۱۱/۱۳لینک اصل خبر در سایت شهرداری نهاوند

منبع خبر

شهرداری نهاوند

شهرداری نهاوند

شهرداری نهاوند یک شهرداری در شهر نهاوند می باشد

    نظرات