رئیس جدید نمایندگی  حفاظت محیط زیست شهرستان  خوسف منصوب شد

منبع خبر

اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات