مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان محیط زیست خوزستان- ارتباط بین محیط زیست و کشاورزی برای برنامه ریزان و توسعه ضروریست
   
   همایش اولین همایش ملی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران در اهواز برگزار شد

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان محیط زیست خوزستان- ارتباط بین محیط زیست و کشاورزی برای برنامه ریزان و توسعه ضروریست همایش اولین همایش ملی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران در اهواز برگزار شد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

  منبع خبر

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

   نظرات