تصاویری از برف روبی و نمک پاشی کوچه ها و معابر سطح شهر توسط نیروهای خدمات شهری شهرداری

تصاویری از برف روبی و نمک پاشی کوچه ها و معابر سطح شهر توسط نیروهای خدمات شهری شهرداری