تشکیل دو کارگروه تخصصی در حوزه مشترکین

تشکیل دو کارگروه تخصصی در حوزه مشترکین

به گزارش پایگاه خبری توانیر، شناسایی و بکارگیری اسناد بالادستی و ضوابط ابلاغی به شرکتهای برق منطقه ای در حوزه مشترکین، شناسایی ذینفعان و احصاء فهرست خدمات قابل ارائه به ذینفعان از سوی شرکتهای برق منطقه ای در حوزه مشترکین، تهیه شناسامه خدمات قابل ارائه به ذینفعان شرکتهای برق منطقه ای در حوزه مشترکین مطابق با قالب ابلاغی سازمان برنامه و بودجه و پیگیری مراحل اداری تا اخذ تایید سازمان مذکور، همکاری در مدل سازی فرآیندهای وضع موجود و مطلوب ارائه خدمات حوزه مشترکین به ذینفعان در شرکتهای برق منطقه ای، همکاری در تهیه شرح خدمات مشاور/ ناظر/ پیمانکار برای شناسایی و استانداردسازی خدمات شرکتهای برق منطقه ای در حوزه مشترکین و همکاری در انتخاب و بکارگیری مشاوران و ناظران ذیصلاح در حوزه های مرتبط در صورت لزوم و همکاری در نظارت بر قراردادهای منعقده با مشاور/ پیمانکار و بررسی و اظهارنظر درخصوص فرآورده های میانی و نهایی طرح از جمله وظایف کارگروه تخصصی خدمات مشترکین شرکتهای برق منطقه ای عنوان شده است.
همچنین از جمله وظایف کارگروه تخصصی تهیه و استقرار نرم افزار متحدالشکل ارائه خدمات به ذینفعان حوزه مشترکین شرکتهای برق منطقه ای می توان به شناسایی و بکارگیری اسناد بالادستی و ضوابط ابلاغی به شرکتهای برق منطقه ای در حوزه ارائه خدمات الکترونیکی به مشترکین و ارائه راهکارهای اجرایی جهت عملیاتی کردن آنها، تهیه شرح خدمات مشاور/ ناظر/ پیمانکار برای تهیه نرم افزار متحدالشکل کشوری جهت ارائه خدمات الکترونیکی شرکتهای برق منطقه ای به ذینفعان در حوزه مشترکین، بررسی، شناخت و ارزیابی نرم افزارهای موجود ارائه خدمات الکترونیکی شرکتهای برق منطقه ای در حوزه مشترکین، بررسی عناوین و شناسنامه خدمات قابل ارائه به صورت الکترونیکی در حوزه مشترکین و همکاری در مدل سازی فرآیندهای وضع موجود و مطلوب ارائه خدمات الکترونیکی حوزه مشترکین به ذینفعان، همکاری در انعقاد و نظارت بر قراردادهای منعقده با مشاور/ پیمانکار و بررسی و اظهارنظر درخصوص فرآورده های میانی و نهایی طرح و بررسی سیستم های سازمانی مرتبط با نرم افزار ارائه خدمات الکترونیکی حوزه مشترکین و نظارت بر تهیه سرویس های بین سیستمی مورد نیاز اشاره کرد.

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شرکت توانیر

    منبع خبر

    سایت خبری شرکت توانیر

    سایت خبری روابط عمومی شرکت توانیر

      نظرات