گزارش برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۹۷

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان و به نقل از ملیحه علی احمدی رئیس اداره آموزش و پژوهش : ۳۲۶۱۶ نفر ساعت پرسنل حفاظت محیط زیست در سال ۹۷ از آموزش های ضمن خدمت در سیستان و بلوچستان برخوردار شدند.

علی احمدی گفت: در عصر حاضر که کلید بقای سازمان ها و به تبع آن توسعه ملی در دست نیروی انسانی سازمان است ، توسعه ، نو سازی و توانمندی منابع انسانی می تواند موجبات اثر بخشی و کارایی را فراهم آورد . این مهم جز با باز سازی دانش و تجربیات ، توسط بهره گیری از آموزش میسر نیست.  در این راستا می بایست با برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی متناسب در نیل به سازمان هایی پویا ، مشارکت جو ، هدفمند و آینده نگر کوشا بود . چنانکه همواره توانایی در گرو دانایی و دانایی در گرو آموزش است . امروز این باور که دستیابی به اهداف سازمانی منوط به توانایی کارکنان در انجام وظایف محوله است، یک اصل غیر قابل انکار در مدیریت یک سازمان است. اجرای برنامه های آموزش و بهسازی نیروی انسانی سبب می شود که کارکنان بتوانند متناسب با تغییرات سازمانی ، ایفای نقش نمایند و در نهایت به کارایی و اثر بخشی خود در سازمان بیافزایند.

یکی از مهم ترین موضوعات آموزش ضمن خدمت، آموزش محیط بانان سراسر کشور است که در همین راستا اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان در سال ۹۷ به برگزاری بیش از   ۱۲۰۰۰ نفر ساعت آموزش  برای محیط بانان در سطح استان پرداخته است.

رئیس اداره آموزش اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان افزود: دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان در جهت توان افزایی پرسنل حفاظت محیط زیست می باشد .

در این راستا دوره های آموزشی ویژه مدیران و کارکنان در زمینه دوره های بهبود مدیریت شغلی و همچنین دوره های عمومی برگزار شده است که حدود ۴۵۶ نفر ساعت آموزش دوره های بهبود مدیریت ویژه مدیران و ۱۲۰۰۰ نفر ساعت جهت محیط بانان و همچنین حدود ۱۴۸۰۰ نفر ساعت آموزش کارکنان می باشد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان سيستان و بلوچستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان سيستان و بلوچستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان سيستان و بلوچستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات