بیست بنا که هر معماری باید بشناسد

بیست بنا که هر معماری باید بشناسد

www.BanaNews.irبنانیوز- کتاب بیست بنا که هر معماری باید بشناسد به منظور ارائه در بیست و چهارمین نمایشگاه بین¬المللی کتاب تهران و با مخاطب هدف دانشجویان معماری ترجمه شده است.

این اثر با ارائه و معرفی معیارها و رویکردهایی از پیش تعیین شده به بررسی و تحلیل بیست پروژه شاخص معماری قرن بیستم، و پروسه شکل¬گیری هر یک از بناهای معرفی شده پرداخته است. ارائه و اتخاذ معیارهایی مشخص در نقد آثار و وجود رویکردی تحلیلی که توسط مولف کتاب تدوین شده موجب شده است تا متن و اندیشه مطرح در کتاب با دوری جستن از یک نگاه توصیفی و روایت گونه به بررسی و تحلیل روند شکل¬گیری و طراحی هر یک از بیست بنای مطرح در کتاب، و نحوه تعامل هر یک در مواجهه با محیط پیرامون و البته مخاطب اثر بپردازد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) انتخاب و گزینش این آثار به دلیل ارائه و پرداختن هر یک به ایده و اندیشه¬ای متفاوت و بنیادین در معماری صورت گرفته است؛ که در ادامه مولف با معرفی و شاخص جلوه دادن این ایده¬ها به کمک نمایش و بازترسیم نقشه¬ها و تصاویر به تحلیل و نقد پروسه شکل¬گیری و خواستگاه ایده طرح پرداخته است.

کتاب فوق قصد دارد تا مشخصاً به واسطه بازترسیم و تحلیل نقشه¬ها و تصاویر پروژه¬های انتخاب شده، به ارائه و بسط ایده-های مطرح در هر یک از آثار بپردازد، این تصاویر و متن¬های مرتبط با آنها به همراه نقطه نظرات گوناگونی که از سوی معمار و منتقدین هر اثر به فراخور ارائه شده¬اند با نگاهی تحلیل-گرایانه به هر پروژه می¬پردارند. در تحلیل¬های ارائه شده مولف به منظور خلق معیارهای نقد آثار و تدوین قالب ادراکی مشخص و مفروض خود، علاوه بر شاخصه¬ها و ویژگی¬های هر پروژه، موضوعات یکسانی را که در عموم پروژه¬های معماری مورد تاکید و نیز تاثیرگذار در طرح هستند را لحاظ کرده است؛ که از آن جمله می-توان به موضوعاتی همچون: شناسایی سایت، پیشینه سایت، هندسه ساخت، لایه بندی، فضا و ساختار، و ... اشاره داشت.

این کتاب تالیف سیمون آنوین است و مسعود حبیبی وحسین محمدرسولی آن را ترجمه کرده اند و در انتشارات پشوتن

منتشر شده است.

 

    نظرات