تعمیر و ساخت پل فلزی میدان طالقانی توسط واحد خدمات شهری


تعمیر و ساخت پل فلزی میدان طالقانی توسط واحد خدمات شهری