بررسی ۱۵ پروژه تحقیقاتی در شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

بررسی ۱۵ پروژه تحقیقاتی در شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

بررسی ۱۵ پروژه تحقیقاتی در شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

دبیر کمیته تحقیقات شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد : در سال قبل ، ۱۵ عنوان پروژه پیشنهادی توسط محققین در کمیته تحقیقات این شرکت بررسی شده است .

حسین خسروی با عنوان این که اکثر پروژه های پیشنهادی در راستای اولویت های تحقیقاتی این شرکت ارائه و در جلسه مطرح گردیده یادآور شد : در زمینه آسیب شناسی علوم اجتماعی و علل افزایش برق های غیرمجاز و راه حل های عملی با رویکرد کاهش آنها ، سه مورد ارائه و پیرامون آنها تصمیم گیری شده است .

وی با اعلام این که دو عنوان پروژه در خصوص کابل های خودنگهدار بوده گفت: تدوین مدل بهینه تعیین تعرفه برق خانگی و تعیین ضریب همزمانی و مدل بار در محاسبات شبکه های توزیع به تفکیک تعرفه و مناطق برق از دیگر عناوینی محسوب می شود که در جهت اولویت های تحقیقاتی این شرکت مطرح شده است .

وی به پروژه بررسی اضافه ولتاژ گذرا در شبکه توزیع فشار ضعیف سمنان اشاره کرد و افزود: رابطه ساختاری عملکرد شغلی، در قالب پروژه پیشنهادی دیگری است که از سوی همکار این شرکت ارائه گردیده است .

وی با اظهار این که پروژه بررسی اثرات استفاده از خودروهای برقی و مسائل مختلف  بهره وری شبکه های توزیع، در شمار پروژه های بررسی شده قرار دارد اضافه کرد : در طی سال قبل، ۱۰ نشست کمیته تحقیقات به میزان ۱۹۴ نفر ساعت برگزار شده است.

وی تصریح کرد: برگزاری جلسات این کمیته ، ۲۴ مصوبه داشته که ۲۰ مورد آن اجرایی شده و چهار مصوبه در دست اقدام می باشد.

حسین خسروی خاطر نشان ساخت : از ۱۷ پروژه تحقیقاتی دریافت شده ، ۱۵ مورد در کمیته مورد بررسی قرار گرفته و یک پروژه خاتمه یافته و سه مورد هم در حال اجرا می باشد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان یک شرکت در شهر سمنان می باشد

   نظرات