افزایش ۷۱ درصدی بارش های گلستان تا پایان اردیبهشت ماه

افزایش ۷۱ درصدی بارش های گلستان تا پایان اردیبهشت ماه

مدیر دفتر مطالعات پایه شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: از اول مهر۹۷ لغایت ۳۱ اردیبهشت ماه سال ۹۸ ، مقدار بارندگی تجمعی متوسط در استان ۶۷۳ میلی متر است که نسبت به آمار بلند مدت که ۳۹۳ میلی متر است، ۷۱ درصد افزایش را نشان می دهد.. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس حسن فرازجواظهار کرد: مقدار بارش در حوضه گرگانرود ۷۳ درصد، اترک در استان گلستان ۷۲ درصد، قره سو ۵۶ درصد، نکارود ۳۳درصد وخلیج گرگان ۷۱ درصد نسبت به بلند مدت افزایش نشان می دهد. وی افزود: میزان تبخیر تجمعی از مهر ۹۷ لغایت اردیبهشت ۹۸ در ایستگاه معرف دشت حوضه آبریز قره سو- گرگانرود ۵۲۶ میلی متر است که نسبت به آمار بلند مدت که ۵۷۴ میلی متر است، کاهش ۸ درصدی را نشان می دهد.در ایستگاه معرف ارتفاعات منطقه، میزان تبخیردر دوره مذکور، ۱۹۷ میلی متر اندازه گیری شده است که ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات