نطق پیش از دستور محمدحسین ودیعی در شصت و یکمین  ...

نطق پیش از دستور محمدحسین ودیعی در شصت و یکمین ...

.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای اسلامی شهر مشهدمقدس، محمدحسین ودیعی، عضو هیئت رئیسه شورای شهر مشهدمقدس، ناطق پیش از دستور شصت و یکمین جلسه علنی شورا بود؛ متن این نطق به شرح ذیل است:

خرداد حاوی خاطرات تلخ وشیرین برای ماست.۲۹خرداد سالگرد شهادت شهید چمران ودکترعلی شریعتی وفردا هم سالروز رحلت جانسوز بنیانگذار انقلاب حضرت امام(ره)علیهااست.به همین منظور من صحبت امروزم رو در دوبخش تنظیم کردم که البته بخش اولش رو یک مقدار خلاصه میکنم چون جناب آقای موحدی زاده هم به این موضوع پرداختند که بخش اول درمورد حضرت امام (ره )وبخش دوم هم گزارش مختصری درباره شورا وعملکردش ومدریت شهری چون درآستانه ورود به سال سوم شورای پنجم هستیم.حضرت امام (ره)یکی ازچهره های کاریزما وموثردرعصر معاصر ماست و گواه این مطلب هم اعلام نظر چهره ها وشخصیت های محتلف جهانی،سیاسی وبین المللی وهم یاران وهوادارانی که درطول دوره نهضت ایشان ازسال۴۲

تاسال۶۸حضورداشتتند وعنهوان یک مرادوفرزانه وعارف به دورایشان میچرخیدندوآماده جان فشانی برای ادای اوامرایشان بودند.همه ما به خاطرداریم یاحداقل نسل مابه خاطرداردهنگام ورود ایشان در۱۲بهمن ۵۷خیل عظیم جمعیتی که ازفرودگاه مهرآباد تابهشت زهرابه صورت یک کاروان انسانی جمع شده بودند تابه استقبال ایشان وسخنانشان برون وجمله معروفی که دربهشت زهرا گفتندکه:من به پشتوانه این ملت دولت تایین میکنم.همچنین هنگام عروج ایشان درخرداد ماه۶۸بازخیل عظیم جمعیت که من درآن هنگام خوذم درتهران شاهد این صحنه ها بودم وخاطرات زیادی هم دارم چون چندشبی که درمصلی بزرگ تهران جنازه ایشان رابرای وداع گذاشته بودند شب ها تاصبح مردم آنجاجمع میشدند وشمع روشن میکردند ودعامیخواندند و چه روز تشییع جنازه ای که چندین بار مجبورشدند به دلیل ازدحام جمعیت تغییر برنامه بدهند وخودم شاهدبودم درمسیر پیاده ای که ازمصلی امام درخیابان شهیدبهشتی تابهشت زهرا مردم معمولا پیاده میرفتند که خیل عظیم جمعیت که برآورد ها درآن زمان۹میلیون نفربودوافراد بسیارزیادی که بر دوش مردم بیهوش شده بودند ومن حتی شنیدم بعضی ازاین افراد جان داده بودند ومن خودم دیم بسیاری ازاین ها رو دست هاشون حمل میکنندبه خاطراینکه درآن غم ومصیبت بیهوش شده بودند.این که یک شخص درآمدن ودررفتنش این همه هوادار داشته باشدعلل وعوامل متععدی دراون تاثیرگذاراست ومن نمیخام وارد همه این مباحث بشوم زیراسخنان زیادی درکتب ومقالات بیان شده است که دلایل مختلفی را گفته اند.دراولین خطبه نمازجمعه بعد ازرحلت ایشان که توسط مقام معظم رهبری ارایه شد بازمن به خاطر دارم دراونجا ده تاتاثر وتاثیرگذاری که امام درعصرخودشان داشتندومنجبربه این حرکت شدرا مقام معظم رهبری دراون خطبه اشاره کردند.من به یکی دوتاازاین موضوعات اشاره میکنم وازاین بحث میگذرم.یکی ازموضوعاتی که به شدت مورد تاکید ایشان بود وخیلی تاثیر گذاربوددرجریان هواداران ایشان یکی بحث حقوق شهروندان درانتخابا آزادودرتصمیم گیری هایی که برای سرنوشت خودشان هست.مابه خاطرداریم که درزمان ایشان تا مجلس چهارم ازچهره های مختلفی باایده های مختلف وجودداشتند وایشان بارها تاکیدکردند که میزان رای ملت است ومجلس درراس اموراست ودرجایی دیگرفرمودندکه بایدهمه شمادراین امرنظرداشته باشید،درامورسیاسی نظرداشته باشید برای اینکه امورسیاسی مخصوص یک طبقه نیست.همانطوری که باید مردهابایددرامورسیاسی دخالت کنند وجامعه خودشان راحفظ کنندزن هاهم بایددخالت کنند وجامعه راحفظ کنند.زن هاهم بایددرفعالیت های اجتماعی وسیاسی همدوش مردهاباشندالبته باحفظ آنچیزی که اسلام تایین نموده است.سخنان بسیارزیادی من ازصحیفه امام نوشتم که اینجا فرصت نیست به این موضوعات بپردازم فقط درخصوص آزادی بیان که یکی ازمعضلات جدی جامعه مااست وبانظرهای مختلفی مواجه شده هستیم دراین باره ازادی یکی ازموضوعات اساسیت که حضرت ایشان باتوجه به دیدگاه خاص خود درباره جهان وانسان به ان باورداشتند وبراین اساس ازادی جایگاه بالایی دراندیشه ماپیدامیکندتاجایی که ازان به عنو.ان یکی ازمهم ترین نعمت هایاد میشود.ایشان میگوید قانون اساسی میگوید ملت ها باید ازاد باشند.ملت ایران باید مردمش آزادباشند.مطبوعات باید آزادباشند.هیچکس حق ندارد جلوی این هدف رابگیرد واین ملت ازاداست به حذف قانون اساسی.قانون اساسی ملت راازاد کرد ومفاهیم دیگری هست که من ازش میگذرم.

اما موضوع دیگه ای که من میخواستم دراستانه ورودبه سومین سال شورای پنجم به نوعی گزارش بدم همه مامیدانیم شورای اسلامی شهر دو وظیفه مهم به عهده داره.یکی وظیفه نظازت ودیگری وظیفه تصمیم گیری وتصویب قوانین ومقررات مربوط به مدیریت شهری است ودراین زمینه درسال جاری که مادراون قرارداریم برای اینکه مقداری مردم درجریان قراربگیرند خب مادرحوزه نظارت ابزارهای مختلفی داریم وازکمیته های نظارتی شورا درمناطق تاسامانه های ارتباطی شورا یاوران،سامانه های ارتباطی بااعضای شورا درچهارشنبه ها.دفاترنمایندگان ویک نظارت عالی منسجم وسیستماتیک تحت عنوان حسابرسی مالی که عملکرد مالی سالانه سازمان ها وشهرداری راتوسط حسابرسان منتخب شورای اسلامی شهرکه درسال جاری ۱۴تا موسسه حسابداررسمی برای این اموال باشورای اسلامی شهر همکاری میکنند وهمه اینها منجبربه این میشودکه مابتوانیم درراستای این وظیفه نظارتی وازطرف مردم وبه عنوان نمایندگان مردم برعملکردمدیران شهری نظارت داشته باشیم.یکی ازبرنامه هایی که بسیار مهم است درمصوبات سالانه وبه نوعی کنترل ونظارت وبرنامه ریزی رابرای شهرداری توسط نمایندگان مردم اعزام میکنه.بودجه سالانه است.فقط من به چندرقم اشاره کنم دراین باره وبقیه مطالم رادرجایی دیگر چاپ خواهم کرد.البته من میخاستم امسال یک خوش خبری به مردم مشهد بدم که دربودجه امسال ماحدود۲۴۸۰میلیاردتومن درحوزه بودجه اقتصادی و۱۷۰۰میلیاردتومن درحوزه بودجه عمومی برای بودجه عمرانی شهردرنظرگرفتیم ودرقالب۱۵برنامه وعملیات وخدمت وپروزه برای سال جاری تدوین کردیم واین رقم باافزایشی که ایجادشده درامسال نوید سال پررونقی رادرحوزه های خدمات شهری رابرای شهروندان خواهدداشت که من برنامه های مختلفی رانوشتم.پروژه های اقتصادی بزرگی کلیدخواهدخوردوباتوجه به بودجه۲۰۰۰میلیاردتومنی که تا۲۳۰۰میلیاردتومن هم قابل افزایش هست.دوستان میدانند که ماسه تاتبصره داریم درلایحه بودجه امسال که به نوعی سقف بودجه رامیتونه افزایش بدهد.یک رقم هزار میلیاردتومن برای استفاده ازابزار های نوین مالی که فکرمیکنم درتبصره۳۷هست.یک رقم هزار میلیاردتومن برای تعریف پروژه های هزینه ای درامدی هست که درتبصره۶۰هست.ویک رقم سیصدمیلیاردتومن هم برای افزایش سقف اعتبارات به شرط اینکه منابع تامین بشودیعنی۹۰۰۰میلیاردتومن و۲۳۰۰میلیاردتومن هم که قابل انعطاف است وبودجه مارا انعطاف پذیرخواهدکردنویدبخش روزهای خوشی برای شهرهست.هم اکنون پروژه ی چندسطحی میدان نمایشگاه که جناب آقای دکترنایینی هم اینجاتشریف دارندبااعتباری بالغ بر۲۰۰میلیاردتومن فراخوان داده شده است.پروژه های دیگری هم هست.هفت هشت تاپارکینگ داریم هفت هشت تاگذرغیرهمسطح داریم که من لیستشو نوشتم ومن میخوام به شهروندان عزیز درآستانه ورودبه سال سوم شورای اسلامی شهر عرض میکنم که امسال ان شاالله شاهدتوسعه زیادی درخدمات شهری خواهیم بودزیرامشکلاتی که مردم ماامروزباهاش مواجه هستنددربخش های حمل ونقل وترافیک ودربخش محیط زیست برای این ها بودجه ویارانه هایی تخصیص داده شده که شهروندان عزیزمیتوانند ملاحظه بفرمایند.درحوزه قطارشهری وهم دحوزه اتوبوسرانی هم یارانه های خوبی تخصیص داده شده وهم درحوزه حمل ونقل ریلی ازمنابع مختلف بودجه هایی تخصیص داده شده است.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر مشهد

    منبع خبر

    شورای شهر مشهد

    شورای شهر مشهد یک شورای شهر در شهر مشهد می باشد

      نظرات