رئیس اداره حفاظت محیط زیست اهواز از راه اندازی سیستم جدید امحای پسماندهای عفونی بیمارستان رازی اهواز به مناسبت هفته محیط زیست خبر داد
   
   سیستم جدید امحا پسماندهای عفونی بیمارستان رازی اهواز به مناسبت هفته محیط زیست راه اندازی شد

رئیس اداره حفاظت محیط زیست اهواز از راه اندازی سیستم جدید امحای پسماندهای عفونی بیمارستان رازی اهواز به مناسبت هفته محیط زیست خبر داد سیستم جدید امحا پسماندهای عفونی بیمارستان رازی اهواز به مناسبت هفته محیط زیست راه اندازی شد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

  منبع خبر

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

   نظرات