واحد یک بخاری نیروگاه نکا مجددا وارد مدار تولید شد.

منبع خبر

سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات