انتصاب سرپرست جدید امور آبفار شهرستان بیله سوار

منبع خبر

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اردبیل

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اردبیل یک شرکت در شهر اردبیل می باشد

    نظرات