کنترل احجام آب دهی تولیدی در ایستگاههای هیدرومتری استان هرمزگان

با حضور کارشناس عالی وزارت نیرو، احجام آب دهی تولیدی رودخانه ها در محل ایستگاههای هیدرومتری رودخانه های استان هرمزگان کنترل و تایید شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای هرمزگان بر اساس روال هر ساله کارشناس اعزامی از تهران با همکاری رئیس گروه آب سطحی و کارشناسان آب منطقه ای استان هرمزگان، احجام آب دهی تولیدی رودخانه های استان در محل ۳۴ ایستگاه هیدرومتری را کنترل و تایید کردند.

ژاله رشچی کارشناس کنترل وزارت نیرو در این خصوص گفت: دسترسی به داده‌های ایستگاه‌های هیدرومتری واقع در رودخانه های استان هرمزگان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و باید مقادیر ورودی و خروجی سدها و رودخانه ها همواره مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: به منظور انجام مطالعات دقیق ، ساختگاه ‌ایستگاه‌های هیدرومتری در ابتدا بر اساس نقشه‌های موجود و در گام بعدی با بازدید میدانی تعیین می‌گردد. با انجام عملیات نقشه‌برداری نقشه‌های با مقیاس بزرگ‌(۱:۲۰۰۰) تهیه می‌گردد و بر اساس سیلاب‌های با دوره‌بازگشت‌های مختلف مشخصات هیدرولیکی جریان محاسبه شده و محل نصب تجهیزات ایستگاه تعیین می‌گردد.

رشچی تصریح کرد: علاوه بر موارد ذکر شده ، هیدرودینامیک جریان از لحاظ رسوبگذاری و رسوب‌برداری، اثرات تاسیسات و ابنیه بر هیدرولیک رودخانه، اثرات مسیل‌ها بر مقطع کنترل، زمین‌شناسی و پایداری بستر و... مورد بررسی قرار می‌گیرد.

گفتنی است ایستگاه های آب سنجی و یا هیدرومتری به منظور بررسی حجم آبدهی رودخانه ها تعیین رسوب معلق رسوب بستر و کیفیت فیزیکی و شیمیایی آب تاسیس می شوند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای هرمزگان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای هرمزگان

    شركت آب منطقه‌ای هرمزگان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات