گزارش برگزاری کارگاه آموزشی واکاوی و تفصیل دستورال ...

گزارش برگزاری کارگاه آموزشی واکاوی و تفصیل دستورال ...

کارگاه آموزشی واکاوی و تفصیل دستورالعمل های نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل بمدت 8 ساعت با تدریس " جناب آقای مهندس دقت " در مورخه 98/5/2 با حضور مدیر عامل، معاونین و مدیران شرکت برق منطقه ای آذربایجان با موفقیت برگزار گردید.
لینک اصل خبر در سایت مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

    منبع خبر

    مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

    مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات