آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) www.BanaNews.irاداره کل نوسازی مدارس استان گلستان درنظرداردپروژه های ذیل الذکر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجدشرایط واگذار نماید.

بنابراین ازکلیه پیمانکارانی که دارای صلاحیت ورتبه بندی ازامور مشاوران و پیمانکاران هستنددعوت می شودجهت دریافت اسنادمناقصه ازتاریخ۱۳۹۰/۳/۱۷ تاتاریخ۱۳۹۰/۳/۲۳  به امورقراردادهای اداره کل نوسازی مدارس استان گلستان یا پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کل کشورhttp://iets.mporg.ir مراجعه نمایند.ضمنا"هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد..

آدرس:گرگان-میدان بسیج-سایت اداری- اداره کل نوسازی مدارس استان گلستان-امورقراردادها تلفن:۹-۴۴۸۰۱۷۷ -۰۱۷۱

www.BanaNews.ir

 

    نظرات