نقشه های آسیب پذیری آبخوانها و حریم کیفی منابع آب شرب استان زنجان...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان، مهندس سید بهزاد احمدی مدیر دفتر محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه ای زنجان در گفتگو با روابط عمومی این شرکت اظهارکرد: بر اساس مطالعات صورت گرفته طبق آخرین روشهای فنی و دستورالعمل های موجود حریم بهداشتی و کیفی چاهها، چشمه ها و قناتهای تامین کننده آب شرب استان تعیین گردید.

احمدی افزود: همچنین نقشه های آسیب پذیری پنج دشت استان نیز تهیه شده است.

وی گفت: اطلاعات تهیه شده نقش مهمی دراجرای برنامه های مدیریتی و حفاظتی منابع آبهای زیرزمینی استان ایفا می نمایند.

مدیر دفتر محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه ای زنجان تصریح کرد: همچنین کلیه نهادها و دستگاههای دولتی از نتایج حاصله در خصوص تعریف و استقرار کاربریهای آبخوان های استان در قالب طرح آمایش سرزمین و حفاظت از منابع آبی استان بهره مند می شوند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای زنجان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای زنجان

    شركت آب منطقه‌ای زنجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات