نقشه فرسایندگی باران بر اساس مناسب‌ترین شاخص تهیه شد

نقشه فرسایندگی باران بر اساس مناسب‌ترین شاخص تهیه شد

www.BanaNews.irپژوهشگران گروه خاک شناسی دانشگاه تربیت مدرس موفق به تهیه نقشه فرسایندگی باران بر اساس مناسب‌ترین شاخص با استفاده از روش‌های درون‌یابی شدند.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) قدرت فرسایندگی باران، نقش زیادی در فرسایش خاک داشته و نشان دهنده قابلیت فرسایش در مناطق مورد نظر است. این عامل به‌طور معمول در قالب شاخص‌های فرسایندگی که مبتنی بر خصوصیات بارندگی هستند، بیان می‌شود.

ساناز مشعشعی، کارشناس ارشد خاک شناسی ضمن بیان این مطلب در خصوص پروژه تحقیقاتی خود گفت: در این تحقیق شاخص‌های جهانی فرسایش شامل شاخص ویشمایر و اسمیت(EI30 )، لال (AIm )، هادسون (KE>1 ) و انچو(P/ot) در محل ایستگاه‌های هواشناسی با آمار ۲۵ ساله در استان اصفهان در سال ۸۹-۱۳۸۸ محاسبه شده است و برای انتخاب بهترین شاخص فرسایندگی باران، رابطه همبستگی بین چهار شاخص مذکور و میزان فرسایش ویژه محاسبه شده در کرت‌های فرسایشی بررسی شد.

وی افزود: در مرحله بعد، به ‌منظور تهیه نقشه فرسایندگی باران، روش‌های زمین‌آماری شامل میانگین متحرک وزن‌دار(WMA) ، اسپلاین کششی(TS)، کریجینگ(K) و کو-کریجینگ (Co-K) مورد ارزیابی قرار گرفتند و برای انتخاب روش مناسب، از شاخص‌های آماری معیار دقت(MAE)، معیار انحراف(MBE ) و مجذور میانگین ریشه خطا(RMSE ) استفاده شد. در روش کوکریجینگ از شاخص فورنیه اصلاح شده(MF) به‌ عنوان متغیر کمکی استفاده شد که دارای همبستگی معنادار در سطح یک درصد بود.

مجری طرح در پایان اظهار کرد: نتایج نشان داد که شاخص EI30 با همبستگی۸۰ درصد مناسب‌ترین شاخص فرسایندگی در استان اصفهان بوده و متوسط میزان شاخص مذکور در استان اصفهان ۳۳۰٫۵۰ مگاژول- میلی‌متر در ساعت در هکتار در سال محاسبه شد. همچنین مشاهده شد که مناسب‌ترین روش زمین آماری برای درون‌یابی شاخص‌ها، روش کوکریجینگ بوده است. در نهایت نقشه پهنه‌بندی هر شاخص بر اساس روش کوکریجینگ در استان اصفهان تهیه شد.

این پژوهش با راهنمایی دکتر حسینعلی بهرامی، عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس انجام شده است.

 

 

    نظرات