نخستين سنكرون شبكه درتاريخ برق ايران؛ شبكه برق ...


به گزارش پايگاه خبري توانير،دكتر رضا اردكانيان وزيرنيرو دراين مراسم ،سنكرون شبكه برق دوكشور را نتيجه تلاش همكاران بخش برق دوكشورعنوان كرد كه درمسيرپيشبرد برنامه همكاريهاي دوجانبه براي كمك به صنعت برق عراق ،اجراشد وبه كمك كارگروه تحت مسووليت وزراي برق دوكشور،تاكنون مراحل مختلف ازتوليد برق تا تعمير وبازسازي تجهيزات ،آموزش پرسنل،كاهش تلفات شبكه توزيع برق عراق وسنكرون شبكه برق به خوبي درحال پيشرفت است.
وزيرنيروافزود:با اتصال شبكه برق دوكشور،جمهوري اسلامي ايران وعراق ازاين پس با يك سيستم متحد كارمي كنند وبه زودي آثاراين يكپارچگي رادربهبود كيفيت برق تحت پروتكلها ومقررات تعريف شده ،شاهد خواهيم بود.
دكتراردكانيان درمصاحبه با رسانه هاي جمعي با قدرداني ازدست اندركاران اين اقدام تاريخي ازجمله شركتهاي مديريت شبكه برق ايران ،برق منطقه اي خوزستان وبرق منطقه اي غرب اظهارداشت:سنكرون وهمزمان سازي شبكه برق دوكشورازاقداماتي است كه براي استفاده ازسرمايه گذاري وسيع صنعت برق كشوروتبديل شدن به هاب انرژي منطقه انجام داديم وبه اين ترتيب امكان تبادل برق دوكشورازطريق ارتباط با شبكه هاي بزرگتردرمنطقه فراهم شده است.
وزيرنيرواولويت وزارت نيرو دراجراي سايربرنامه هاي مشترك با عراق طي 3سال آينده را انتقال دانش وتجارب فني به صنعت برق عراق عنوان كرد تااين كشوربتواند به طوركامل دراين عرصه خود كفا شود.
وي با اشاره به آمادگي صنعت برق ايران براي حضورفعال دربازارهاي منطقه ،تاكيدكرد:هرچه كشورهاي همسايه دراين زيرساخت اساسي خود اتكا ترباشند زمينه هاي بروز مداخلات خارجي دراين كشورها كمتر مي شود وصلح وامنيت خاطر بيشتري براي مردم منطقه به ارمغان مي آورد.
وي افزود: جمهوري اسلامي ايران انتقال دانش وتجارب فني را به عنوان يك سياست دنبال مي كند وما منافع خود رادرامنيت وآسايش آنها مي دانيم و سوريه وعراق جزو كشورهايي هستند كه بدون پيچيدگيهاي خاص مي توانيم با آنها ارتباط الكتريكي داشته باشيم.
درادامه معاون وزيربرق عراق با قدرداني ازصنعت برق ايران به جهت تامين نيازهاي تخصصي واجراي موفقيت آميزسنكرون شبكه برق دوكشور،اين اقدام را به مثابه تپش قلب واحد دردوكشورتوصيف كرد كه نقش به سزايي درپايداري شبكه خواهد داشت وآمادگي دوملت رابراي رسيدن به اوج همكاريهاي في مابين ارتقاء مي بخشد.
سفيرعراق نيز مراتب تشكروقدرداني دولت وملت اين كشور ازجمهوري اسلامي ومردم ايران را اعلام كردوگفت:اين اتصال كه به رغم تحريمهاي ظالمانه امريكا عليه ملت ايران انجام شد،نشانه عمق روابط برادرانه دوكشوراست وبايد ازدولت وملت ايران به جهت ايستادگي دركنار ملت ودولت عراق درسختيها تشكركنم.
اين مراسم با صدورفرمان اتصال سيستم برق دوكشور بارعايت الزامات ودستورالعملهاي حفاظتي وفني ازسوي مهندس همايون حائري معاون وزيرنيرودراموربرق وانرژي همراه بود.
دكترفرخزادمديرعامل شركت مديريت شبكه برق ايران كه هدايت عمليات سنكرون سازي شبكه برق دوكشوررا درديسپاچينگ ملي ودرتماس با ديسپاچينگ بغداد برعهده داشت،اين عمليات راشامل اتصال شبكه ها ازطريق 3خط400كيلوولت ذكركرد كه دروهله نخست وبا اتصال موفقيت آميز خط نخست(كرخه –العماره) اولين سنكرون شبكه در تاريخ برق ايران درحاليكه نشانگرفركانس شبكه عدد50هرتزرا نشان مي داد،بوقوع پيوست ودرمراحل بعد دوخط ديگردرجهت تقويت وتحكيم اين ارتباط به مدارآمد.
وي افزود:ما درحال حركت به سمت شبكه هاي جهاني هستيم واين سنكرون ،زمينه رابراي پيوستن سايركشورهاي اسلامي وتشكيل يك اتحاديه الكتريكي فراهم مي كند.


لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات