203 میلیون متر مکعب آب در استان با نصب کنتور هوشمند صرفه جویی شده...

رئیس گروه آمار شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با اشاره به دستاوردهای حاصل از اجرای طرح تعادل بخشی در استان، گفت: از ابتدای سال جاری با انسداد یک هزار و 209 چاه غیرمجاز، 34 میلیون مترمکعب آب در استان صرفه جویی شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، حسین شمس زاده با بیان این مطلب اظهارکرد:  همچنین با جلوگیری از اضافه برداشت 21 حلقه چاه مجاز 6 میلیون مترمکعب از مصرف آب جلوگیری شده است .

وی با اشاره به نصب کنتور هوشمند در چاه های آب کشاورزی، گفت: 203 میلیون متر مکعب صرفه جویی در مصرف آب در بخش مدیریت و کنترل چاه ها با نصب کنتورهای هوشمند داشته ایم،که در سال جاری جمع حجم صرفه جویی شده به 243 میلیون مترمکعب رسیده است .

شمس زاده با اشاره به وضعیت ذخیره سدهای استان در سال جاری، افزود: سال گذشته 15 درصد از  حجم سدها پرآب بوده که این رقم امسال به 47 درصد رسیده است .

رئیس گروه آمار شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ادامه داد: حجم آب در سال گذشته در بازه زمانی مشابه مقدار 238 میلیون مترمکعب بوده که این رقم در سال جاری به 732 میلیون متر مکعب رسیده که این آمار نشانگر افزایش 208  درصد تغییرات در حجم آب سدها است .

وی در خصوص میزان بارندگی استان، ابراز کرد: مقدار بارندگی تجمعی از ابتدای سال آبی در استان 16 میلی متر بوده است که در سال گذشته در بازه زمانی مشابه 35 میلی متر بارندگی داشته ایم که 54 درصد نسبت به سال آبی گذشته کاهش بارندگی و ۸۸درصد نسبت به دراز مدت افزایش بارندگی داشته ایم .

شمس زاده بیان کرد: همچنین از ابتدای سال جاری  209 هکتار بازگشایی و رفع تصرف از بستر و حریم رودخانه ها صورت گرفته است .

رئیس گروه آمار شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در خصوص چاه های فعال آب در استان، گفت: جمع کل چاه های مجاز فعال در استان 16 هزار و 627 حلقه چاه است که حجم آن سه هزار و 955 میلی متر مکعب است .

وی با اشاره به چاه های غیرمجاز آب در استان، ادامه داد: جمع کل چاه های غیر مجاز فعال در استان شش هزار و 240 حلقه چاه است که 163 میلیون متر مکعب از این چاه برداشت می‌شود .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات