صدور حكم قضايي براي يك متخلفان شكار وصيد در شهرستان سميرم

صدور حكم قضايي براي يك متخلفان شكار وصيد در شهرستان سميرم


براي متخلفان شكار و صيد در شهرستان سميرم حكم قضايي صادر شد.

به گزارش«پارما» از اداره حفاظت محيط زيست شهرستان سميرم ، شعبه 5 دادگاه تجديد نظر استان اصفهان راي شعبه 101دادگاه كيفري 2 سميرم كه متضمن محكوميت يك نفر متخلف زنده گيري پرندگان شكاري به تحمل يكسال حبس تعزيري از اتهام مشاركت در تمرد نسبت به مامورين حين انجام وظيفه و تحمل سه سال حبس تعزيري و پرداخت مبلغ يكصدوبيست ميليون ريال جزاي نقدي از اتهام مشاركت در زنده گيري غير مجاز پرندگان شكاري مي باشد كه دو سال از سه سال حبس به مدت چهار سال تعليق مي شود را تاييدكرد . از متخلفان مذكور در زيستگاههاي شهرستان سميرم سه بهله پرنده شكاري دليجه و يك كبوتر وحشي كشف و ضبط گرديد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات