عدم ایمنی و تکمیل مسیر دوچرخه سواری در رشت/ زخمی کردن پروژه های شهری برای شهروندان هزینه دارد

عدم ایمنی و تکمیل مسیر دوچرخه سواری در رشت/ زخمی کردن پروژه های شهری برای شهروندان هزینه دارد

عضو کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر رشت:
عدم ایمنی و تکمیل مسیر دوچرخه سواری در رشت/ زخمی کردن پروژه های شهری برای شهروندان هزینه دارد
عدم ایمنی و تکمیل مسیر دوچرخه سواری در رشت/ زخمی کردن پروژه های شهری برای شهروندان هزینه دارد

منبع خبر

شورای شهر رشت

شورای شهر رشت یک شورای شهر در شهر رشت می باشد

    نظرات