گزارش تصویری جلسه کمیته فنی شهر بجنورد چهارشنبه 27 آذر 98

منبع خبر

اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات