دیدارمدیر عامل شرکت برق منطقه ای زنجان با معاونت پژوهشی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

دیدارمدیر عامل شرکت برق منطقه ای زنجان با معاونت پژوهشی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای زنجان

منبع خبر

شرکت برق منطقه ای زنجان

شرکت برق منطقه ای زنجان

شرکت برق منطقه ای زنجان یک شرکت در شهر زنجان می باشد

    نظرات