آخرین جرعه های هوای پاک اراک محصول باغات سنجان و کرهرود است

آخرین جرعه های هوای پاک اراک محصول باغات سنجان و کرهرود است
به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری، طوفان محمدی در خصوص باغات سنجان و کرهرود گفت: در سال ۷۶ طرحی تحت عنوان" حفظ باغات بیست گانه شهر اراک" تدوین شد تا از تخریب این مجموعه ها جلوگیری شود اما متاسفانه طی تنها ۸ سال بيش تر این باغات از بین رفت و جای آنها را شهرک ها، واحدهای مسکونی و تجاری گرفت. باغات باقيمانده نیز تا سال ۹۲ با تغییر کاربری های متنوع از بین می روند از باغ شهر اراک چیزی باقی نمی ماند.

وی افزود: اکنون تنها داشته شهر اراک از باغات مثمر در دو منطقه سنجان و کرهرود واقع شده که در حقیقت آخرین جرعه های هوای پاک را نصیب شهروندان می کند، ازین رو بر هر شهروند و مسوولی واجب است تا در این خصوص احساس وظیفه کند.

محمدی گفت: شهرداری موظف است در این خصوص بدون کوچکترین کم کاری و با نهایت حساسیت پای گود باشد، اما این مسئله با حضور این ارگان به صورت منفرد ممکن نمی باشد. دولت به عنوان مسوول سلامت شهروندان می بایست به طور مستقیم و مجدانه در این خصوص وارد عمل شود. اکنون زمان آن رسیده که شاهد عملگرایی در خصوص حفظ این باغات باشیم زیرا در سال های متعدد و متوالی شعارهایی گوناگونی در این خصوص سر داده شده است.

ایشان در ادامه افزود: تهیه طرح جامع گردشگری از یک سو و اقتصادی کردن باغداری از سوی دیگر دو عاملی است که می تواند نجات دهنده این منطقه باشد چراکه اگر حفظ این باغات به انتفاع اقتصادی ختم شود، خود باغداران با مسوولانه ترین نگاه حافظ این باغات خواهند بود.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات