آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار چاپ سالنامه 1399 سازمان

آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار چاپ سالنامه 1399 سازمان

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد در نظر دارد امور مربوط به چاپ سالنامه 1399 سازمان را ازطریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

بدینوسیله از متقاضیان دعوت به عمل می آید ، فرم ارائه پیشنهاد قیمت را تکمیل و همراه با مدارک و مستندات مربوطه ، در پاکتهای لاک و مهر شده حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه 98/10/21 به دبیرخانه سازمان تحویل نموده و رسید دریافت يا از طريق پست پيشتاز به آدرس فوق ارسال نمایند.

شرایط شرکت در مناقصه

فرم ارائه پیشنهاد قیمت

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات